معرفی نامه

معرفی نامه

شركت فاوا تجارت كاسيان مجموعه اي است كه با همكاري گروهي از شركتها در حوزه فن آوري اطلاعات و تجارت الكترونيك تشكيل و مفهوم واقعي از يك قطب صنعتي اطلاعاتي را بوجود آورده است . امروزه يكي از مشكلات ، نارسايي و پراكندگي اطلاعاتي ، عدم وجود يك سيستم يكپارچه و نظارت بر عملكرد اعضا در سازمانها و در مجموعه خانواده عدم مديريت هزينه کاركرد افراد مي باشد .
در اين راستا عده اي از متخصصان و افراد با تجربه در حوزه IT با ايجاد يك زنجيره تامين تخصصي جهت مديريت و ايجاد رسوب اطلاعاتي در سازمانها اقدام به تو سعه تجارت اطلاعات در كشور نمودند . يكي از راهكارهاي موجود صدور كارتهاي الكترونيكي يكپارچه (فيزيكي – نرم افزاري ) مي باشد كه شركتها و سازمانهاي زيادي بنابر نيازهاي مختلف و هدفهاي خاص براي مشتريان خود اقدام به صدور آن مي نمايند .
در اين راستا گروه كارتهاي اعتباري کاسیان (KC) در خصوص طراحي ، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي كارت در زمينه هاي مختلف با استفاده از تخصّص مديران حرفه اي و بر اساس Platform استاندارد بين المللي ، توانسته است بر نامه هاي كارت اختصاصي مختلفي را با توجه به نياز مجموعه هاي دولتي و خصوصي طراحي نموده و به بهره برداري و اجرا برساند .